Maglumatlary döwmek isleýärsiňizmi? 10 Peýdaly Web Scraping Hyzmatlary, Semalt boýunça synap görmeli

Web gyrmak, birnäçe gyrmak gurallary bilen ýerine ýetirilen çylşyrymly usul. Bu gurallar, Firefox ýa-da Chrome ýaly brauzeri ulananymyzdaky ýaly dürli web sahypalary bilen täsirleşýär. Mundan başga-da, web gözlemek programmalary alnan maglumatlary okalýan görnüşde görkezýär. Has köp girdeji gazanmaga we kärhanalarymyzdan has gowy peýdalanmaga kömek edýärler.

Iň oňat web gözlemek gurallary:

Bu ýerde iň oňat we iň peýdaly web döwmek gurallarynyň sanawyny berdik, olaryň käbiri mugt, beýlekileri tölegli.

1. Import.io

Import.io ösen tehnologiýasy bilen meşhurdyr. Bu gural hünärmenler we hünärmen däller üçin amatlydyr. Bu web gyryş guraly diňe bir köp sanly web sahypasyna girip we döwmek bilen çäklenmän, alnan maglumatlary CSV-e eksport edýär. Import.io bilen bir sagadyň içinde ýüzlerçe müňlerçe sahypalary we PDF faýllaryny gyryp bolýar. Üstesine, haýsydyr bir kod ýazmagyň zerurlygy ýok. Munuň ýerine, bu gural, talaplaryňyza görä 1000-den gowrak API gurýar.

2. Dexi.io

Dexi.io “CloudScrape” hem diýilýär. Bu web gözlemek we maglumatlary çykarmak programmasy programmistler we erkin işleýänler üçin amatly. Brauzer esasly göçürip alyjy we redaktor bilen gaty diskiňize alnan maglumatlary almaga we göçürip almaga aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, Box.net ýa-da Google Drive-da maglumatlary saklap bilýän ajaýyp web gözlegçisidir. Şeýle hem maglumatlaryňyzy CSV we JSON-a eksport edip bilersiňiz.

3. Webhouse.io

Webhouse.io, iň ajaýyp we fantastiki brauzer esasly web döwmek programmalarynyň biridir. Düzülen maglumatlara aňsat we göni girişi üpjün edýär we ýeke-täk API-de köp sanly web sahypalaryny indeksirlemek ukybyna eýe. Webhouse.io ulanyp, maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen çykaryp, RSS, XML we JSON ýaly formatlarda saklap bilersiňiz.

4. Scrapinghub

Aýda bary-ýogy 25 dollar bilen, “Scrapinghub” -yň ähli ajaýyp aýratynlyklaryna girip bilersiňiz. Bulut esasly programma, maglumatlary çykarmak talaplaryny has gowy ýerine ýetirýär. Scrapinghub, bot bilen goralýan web sahypalarynda aňsatlyk bilen gezip ýören akylly proksi rotatory bilen iň meşhurdyr.

5. Visual Scraper

Visual Scraper ýene bir maglumat çykarmak we mazmun gazmak programmasydyr. Dürli web sahypalaryndan maglumat alýar we netijeler hakyky wagtda alynýar. Çykarylan maglumatlaryňyzy SQL, JSON, XML we CSV ýaly formatlara eksport edip bilersiňiz.

6. Outwit merkezi

Maglumat çykarmak aýratynlyklary sebäpli web gözlegimizi ep-esli aňsatlaşdyryp bilýän Firefox goşmaçasy. “Outwit Hub” programmistleriň we web döredijileriň arasynda deň derejede meşhurdyr; bu gural, ulanyjy üçin amatly interfeýsi we iň oňat hyzmatlary hödürläp, maglumatlaryňyzy okalýan we ulaldylan formatlarda saklaýar.

7. Gyryjy

“Scraper” -iň maglumatlary gyrmak aýratynlyklarynyň çäklidigi hakykat, ýöne bu siziň onlaýn gözlegleriňizi aňsatlaşdyrmajakdygyny aňlatmaýar. Aslynda, Scraper dürli kärhanalaryň, SEO hünärmenleriniň we programma döredijileriň ilkinji saýlawydyr. Maglumatlary gysgaça göçürip ýa-da islegiňize görä dürli elektron tablisalarynda saklap bilersiňiz. Gynansagam, bu gural web sahypalaryňyzy gözden geçirmeýär.

8. 80 aýak

Güýçli, çeýe we peýdaly web gözlemek programmasy. Talaplaryňyza görä 80 aýagy sazlap bilersiňiz we bu gural birnäçe sekuntda zerur maglumatlary alýar.

9. Spinn3r

Spinn3r maglumatlaryňyzy JSON formatda saklap, bütin web sahypasyndan, sosial media torlaryndan, habar beriş serişdelerinden we hususy bloglardan maglumat alýar. Spinn3r ajaýyp maglumatlary çykarmak aýratynlyklaryndan başga-da, maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini üpjün edýär we spamçylaryň ogurlamagyna ýol bermeýär.

10. ParseHub

ParseHub AJAX, gutapjyklar, JavaScript we gönükdirmeleri ulanýan web sahypalary bilen utgaşýar. Islän wagtyňyz web sahypalaryny gözläp we maglumatlary zerur formatlarda alyp bilersiňiz. Bu gural Mac OS X, Windows we Linux ulanyjylary tarapyndan ulanylyp bilner.

send email